A A+ A++

O projekcie IMPULS 50+


Nowość proponowanego rozwiązania, nie stosowanego do tej pory w całości w Polsce, przejawia się w zindywidualizowanym podejściu do bezrobotnych 50+ poprzez: kompleksową diagnozę jego potencjału, dobranie standardowych i niestandardowych form wsparcia do jego potrzeb i oczekiwań przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku pracy, monitorowanie postępów bezrobotnych na rynku pracy, motywowanie bezrobotnych do podejścia i utrzymania zatrudnienia. Rozwiązanie zakłada również szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami, aby zapewnić zbieżność kierunków oferowanego bezrobotnym 50+ wsparcia z potrzebami pracodawców.


Celem projektu jest poprawa skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności bezrobotnych 50+ poprzez adaptację do warunków polskich, przetestowanie w 3 powiatowych urzędach pracy na grupie 45 bezrobotnych i wdrożenie przez 24 powiatowe urzędy pracy kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ bazującej na niemieckich doświadczeniach dotyczących aktywizacji i integracji bezrobotnych 50+, w okresie do grudnia 2018 r., w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg.


W ramach projektu IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia zaplanowano następujące zadania do realizacji:

 • przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym,
 • testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu,
 • analizę efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów merytorycznych oraz z uwzględnieniem wsparcia partnerów ponadnarodowych,
 • opracowanie kompleksowej strategii aktywizacji osób 50+ gotowej do wdrożenia, z uwzględnieniem wyników testowania oraz przeprowadzenia analizy z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego,
 • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki,
 • wypracowanie rekomendacji.
 • Planowanymi efektami projektu są:
 • transfer i zaadoptowanie niemieckich rozwiązań w formie opracowania kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+,
 • wymiana doświadczenia i informacji pomiędzy reprezentantami partnerstwa ponadnarodowego i grup docelowych,
 • podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności doradców zawodowych Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie nowych form aktywizacji bezrobotnych 50+,
 • objęcie testowaniem bezrobotnych 50+, którzy w okresie 3 miesięcy od momentu zakończenia projektu podjęli zatrudnienie,
 • wzrost świadomości w zakresie wdrożenia nowych narzędzi w procesie aktywizacji zawodowej w grupie bezrobotnych 50+,
 • transfer i zaadoptowanie niemieckich rozwiązań w zakresie aktywizacji bezrobotnych 50+ w formie podręcznika z ostateczną wersją strategii,
 • wdrożenie nowych rozwiązań dzięki współpracy z partnerem zagranicznym,
 • rekomendacje w zakresie skutecznego i trwałego stosowania kompleksowej strategii zatrudnienia bezrobotnych 50+.


Koszt całkowity projektu: 1 246 882,08

Wkład Funduszy Europejskich: 1 209 475,60

Partnerzy

Logo Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Berlin-Brandenburg Logo Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Logo Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu Logo Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Bud-Tech Spółka z o.o. Logo Fundacja Gospodarcza Pro Europa